Project Description

Stowarzyszenie Potrzebny Dom w Stargardzie

Zarząd:

Piotr Mync – Prezes Zarządu
Jan Sawicki- Wiceprezes Zarządu
Władysława Jankojć – Skarbnik
Dorota Wojdała – Sekretarz
Jadwiga Dąbrowska – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania  ich szans w społeczeństwie, w szczególności są  to : osoby opuszczające  placówki opiekuńczo – wychowawcze, dzieci pozbawione domu rodzinnego, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne.