Project Description

Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA”

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
wtorek – piątek: 9:00 – 17:00

Zarząd:

Prezes – Aldona Bartosik
Wiceprezes – Władysław Samolak
Sekretarz – Magdalena Maruszczak
Skarbnik – Robert Bartosik
Członek Zarządu – Barbara Gierczyńska
Członek Zarządu – Bogdan Golenia

Zakres i formy działalności:

 • Prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe oraz ich rodzin.
 • Niesienie   pomocy  terapeutycznej  nadużywającym i uzależnionym od alkoholu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz budowanie alternatywnego środowiska dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród  młodzieży w   zakresie następstw   używania   alkoholu i narkotyków oraz promocji zdrowego, trzeźwego życia.
 • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska rodzin z  problemem uzależnień od alkoholu.
 • Prowadzenie czytelni i biblioteki specjalistycznej.

W siedzibie Stowarzyszenia odbywają się:

 • poniedziałek – piątek: Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, godz. 9:00 – 17:00.
 • wtorek – piątek: spotkania klubowe, godz. 16:00 – 20:00;
 • wtorek – godz. 17:00 – Grupa wsparcia dla osób uzależnionych po terapii, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholika;
 • środa, piątek – godz. 17:30 – Grupa „AA” dla osób uzależnionych od alkoholu (mityngi);
 • czwartek – godz. 17:30 – „AL-ANON” dla rodzin i bliskich osób z problemem alkoholowym (mityng);
 • sobota – godz. 13:00 – „NA” dla osób uzależnionych od narkotyków (mityng);
 • sobota – godz. 12:00 – 16:00 – spotkania klubowe.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • propagowanie na zewnątrz trzeźwości i zmiany obyczajów w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji,
 • pełnienie roli w środowisku alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • ul. Wojska Polskiego 4U/1 – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Biuro Zarządu

  ul. Wojska Polskiego 4U/2 – Sala Spotkań, Klub

  73-110 Stargard

   

 • 91 834 60 60 – Biuro

 • 691 401 553 – Prezes

 • 503 786 592 – Wiceprezes