SCWOP

WYKAZ ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Stargardzie

Ul. Wita Stwosza 1a/1b
73 -110 Stargard
Tel. 91 578 73 46

Zarząd:

Wanda Nowicka - Prezes

Agnieszka Dróżdż - V-ce Prezes

Beata Sikora - Sekretarz

Celina Grochala - Skarbnik

 

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi działa od 2002 r.  Status prawny uzyskało w czerwcu 2004 r.  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Stargardzie Szczecińskim, ul.Wita Stwosza 1a/1b.

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli i rodziców oraz opiekunów dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi z miasta i okolic Stargardu Szczecińskiego.

Podstawowym celem działalnosci Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia, pomocy i informacji nauczycielom i rodzicom , którzy pracują i opiekują się dziećmi.

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków oraz dla osób zainteresowanych spotkania ze specjalistami i przedstawicielami intytucji działających na rzecz dzieci  i rodzin. Podczas spotkań nauczyciele i rodzice mogą teoretycznie oraz praktycznie zapoznać sie z metodami i formami  pracy wspomagającymi usprawnienie obniżonch funkcji rozwojowych dziecka.

Stowarzyszenie realizuje programy:

" Grupa Wsparcia i Terapii dla Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "

W ramach Grupy rodzice i opiekunowie  osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) korzystają z różnych form zajęć i spotkań służących wspieraniu ich w trudnej pracy rehabilitacyjnej oraz opiekuńczo - wychowaczej z osobą niepełnosprawną.

Rodzice i opiekunowie uczestniczą w spotkaniach  integracyjnych w formie wspólnych wyjazdów do kina, teatru, biorą udział w spotkaniach okolicznościowych, uczestniczą w rajdach i wycieczkach.

Udział rodziców i opiekunów  we wszystkich formach jest nieodpłatny,  ponieważ finansowany jest z dotacji UM oraz ze składek członkowskich Stowarzyszenia  i wpłat sponsorów.

" Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci "

Wczesne wspomaganie rozwoju to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W ramach wczesnego wspomagania są prowadzone zajęcia dla dzieci  do 6 roku życia z różnymi psychofizycznymi dysfunkcjami  i zaburzeniami rozwoju.

Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju : pedagodzy (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog), psycholog , logopeda, rehabilitant  i inni specjaliści (muzykoterapeuta, doradca rodzinny). Zajęcia odbywaja się w formie indywidualnej i grupowej z zastosowaniem różnorodnych metod, np. Ruch Rozwijający  Weroniki Sherborne, P. Dennisona, metoda Knillów, Dobrego Startu, muzykoterapia, arteterapia, aromaterapia, chromatoterapia oraz ćwiczenia relaksacyjne.

Rodzice uzyskują porady w zakresie pracy i wychowania.

Udział dzieci i rodziców w zajęciach jest nieodpłatny.

"Dogoterapia"

Zajęcia prowadzone dla dzieci z upośledzeniem sprawności umysłowej stopnia głębokiego,  z autyzmem , niesprawnością ruchową.

Zajęcia dogoterapii są prowadzone przez przygotowanego terapeutę. Pies, który jest w tym celu specjalnie przeszkolony posiada certyfikat Związku Kynologicznego.

Celem dogoterapii jest stymulowanie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, wyzwalanie spontanicznych reakcji dziecka, pokonywanie lęku, oraz uczenie nawiązywania relacji z osobami i zwierzętami.

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci i zajęcia dogoterapii są finansowane z dotacji UM i PCPR oraz ze składek członkowskich Stowarzyszenia i wpłat sponsorów.